Download de algemene voorwaarden hier!

Algemene voorwaarden: HoukemaTools V.O.F.

E-mail: [email protected]

Website: https://www.einhellwinkel.eu/ 

Artikel 1 - Definities

 1. HoukemaTools V.O.F. HoukemaTools V.O.F., gevestigd te Nieuw Amsterdamsestraat 40 7814VA Emmen, KVK-nummer 55804624.
 2. Klant: degene met wie HoukemaTools V.O.F. een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: HoukemaTools V.O.F. en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen,

werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of

producten door of namens HoukemaTools V.O.F..

 1. HoukemaTools V.O.F. en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als

dat schriftelijk is afgesproken.

 1. HoukemaTools V.O.F. en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene

voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 - Prijzen

 1. HoukemaTools V.O.F. hanteert prijzen in euro's, inclusief btw en exclusief eventuele

overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is

afgesproken.

 1. HoukemaTools V.O.F. mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website

en in andere uitingen altijd wijzigen.

 1. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die

HoukemaTools V.O.F. niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding of

het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot

prijsverhogingen.

 1. De consument heeft het recht om een overeenkomst ongedaan te maken vanwege

een prijsverhoging in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke

regeling.

Artikel 4 - Monsters en modellen

 1. Wanneer de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan

hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard

van het product, tenzij schriftelijk is afgesproken dat de te leveren producten met het

monster of model overeenstemmen.

Artikel 5 - Betalingen en betalingstermijn

 1. HoukemaTools V.O.F. mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot

50% van het afgesproken bedrag verlangen.

 1. De Klant moet een betaling achteraf binnen na levering hebben voldaan.
 2. De betalingstermijnen die HoukemaTools V.O.F. hanteert, zijn fatale

betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet

uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in

verzuim en in gebreke is, zonder dat HoukemaTools V.O.F. aan de Klant een

aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.

 1. HoukemaTools V.O.F. mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling

dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of

producten.

Artikel 6 - Recht van reclame

 1. Wanneer de klant in verzuim is, mag HoukemaTools V.O.F. het recht van reclame

inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.

 1. HoukemaTools V.O.F. maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke

of elektronische mededeling aan de Klant.

 1. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet

de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan HoukemaTools

V.O.F., tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

 1. De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3.

Artikel 7 - Herroepingsrecht

 1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder

opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer:

 • het product is gebruikt
 • het een product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen . • het

een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of

aangepast

 • het een product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische

redenen, zoals ondergoed of badkleding

 • de verzegeling niet intact is, wanneer het gaat om gegevensdragers met

digitale inhoud, zoals dvd's of cd's · het product of dienst logies, een reis, een

restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van

vrijetijdsbesteding betreft

 • het product een los tijdschrift of losse krant is
 • de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 1. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
 • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft

ontvangen van 1 bestelling

 • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat

afnemen

 1. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat

onderwerp te sturen naar [email protected], eventueel met behulp van het

herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van HoukemaTools V.O.F.,

https://www.einhellwinkel.eu/

 1. De consument moet het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn

herroepingsrecht terugsturen naar HoukemaTools V.O.F. , bij gebreke waarvan zijn

herroepingsrecht komt te vervallen.

Artikel 8 - Vergoeding van bezorgkosten

 1. Wanneer de consument op tijd zijn aankoop heeft herroepen en op tijd de volledige

bestelling naar HoukemaTools V.O.F. heeft geretourneerd, dan zal HoukemaTools

V.O.F. eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na

ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument

terugbetalen.

 1. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van HoukemaTools V.O.F.

voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Artikel 9 - Vergoeding retourkosten

 1. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige

bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de Klant de kosten daarvoor.

Artikel 10 - Opschortingsrecht

 1. Tenzij de klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de

nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te

schorten.

Artikel 11 - Retentierecht

 1. HoukemaTools V.O.F. kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval

producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande

rekeningen van HoukemaTools V.O.F. heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten

voldoende zekerheid heeft gesteld.

 1. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant

nog geld moet betalen aan HoukemaTools V.O.F..

 1. HoukemaTools V.O.F. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt

vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 12 - Verrekening

 1. Tenzij de klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan

HoukemaTools V.O.F. te verrekenen met een vordering op HoukemaTools V.O.F..

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud

 1. HoukemaTools V.O.F. blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle

openstaande facturen van HoukemaTools V.O.F. met betrekking tot een

onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het

tekortschieten in de nakoming.

 1. Tot die tijd in lid 1 kan HoukemaTools V.O.F. gebruikmaken van zijn

eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

 1. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet

verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren.

 1. Wanneer HoukemaTools V.O.F. gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan

wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag HoukemaTools V.O.F.

van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 14 - Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij HoukemaTools V.O.F., tenzij anders wordt afgesproken.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant

aangegeven adres.

 1. Wanneer de klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag

HoukemaTools V.O.F. zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.

 1. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een

verlate levering niet aan HoukemaTools V.O.F. kan tegenwerpen.

Artikel 15 - Levertijd

 1. De levertijden van HoukemaTools V.O.F. zijn indicatief. Indien later wordt geleverd,

kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt

afgesproken.

 1. De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en

daarvan een bevestiging heeft gekregen van HoukemaTools V.O.F..

 1. De klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan

maken wanneer HoukemaTools V.O.F. later levert dan is afgesproken. De Klant mag

de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of

wanneer HoukemaTools V.O.F. niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe

schriftelijk te zijn aangemaand of de klant en HoukemaTools V.O.F. iets anders

hebben afgesproken.

Artikel 16 - Feitelijke levering

 1. De klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op

tijd kan plaatsvinden.

Artikel 17 - Transportkosten

 1. De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en HoukemaTools V.O.F.

schriftelijk iets anders hebben afgesproken.

Artikel 18 - Verpakking en verzending

 1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan

moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat

hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij HoukemaTools

V.O.F. niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

 1. Wanneer de klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele

zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het

vervoer melden aan HoukemaTools V.O.F.. Doet de Klant dit niet, dan kan hij

HoukemaTools V.O.F. niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Artikel 19 - Bewaring

 1. Wanneer de klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken

leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.

 1. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van

producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 20 - Garantie

 1. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een

ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal.

 1. De garantie geldt niet: - in het geval van normale slijtage - voor schade ontstaan door

ongevallen - voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product -

voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant - wanneer de

oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld

 1. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn

van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop

deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant

komen of van een derde die het product ten behoeve van de Klant in ontvangst

neemt.

Artikel 21 - Ruilen

 1. De Klant mag een gekocht artikel ruilen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
 • ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop waarbij de Klant de originele

factuur kan laten zien

 • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking en met het

aangehechte originele prijskaartje

 • het product is nog niet gebruikt
 1. Afgeprijsde artikelen, bederfelijke producten, op maat gemaakte artikelen of speciaal

voor de Klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Artikel 22 - Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart HoukemaTools V.O.F. tegen alle aanspraken van anderen die

verband houden met de door HoukemaTools V.O.F. geleverde producten en/of

diensten.

Artikel 23 - Klachten

 1. De klant moet een door HoukemaTools V.O.F. geleverd product of verleende dienst

zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 1. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant

redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant HoukemaTools V.O.F. daarvan

op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.

 1. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de

tekortkoming HoukemaTools V.O.F. hiervan op de hoogte stellen.

 1. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de

tekortkoming, zodat HoukemaTools V.O.F. hierop gepast kan reageren.

 1. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen

de Klant en HoukemaTools V.O.F.. 6. Wanneer een klacht gaat over lopende

werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat HoukemaTools V.O.F. andere

werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 24 - Ingebrekestelling

 1. De klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan

HoukemaTools V.O.F..

 1. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling HoukemaTools V.O.F.

ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 25 - Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer HoukemaTools V.O.F. een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is

ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die

overeenkomst.

Artikel 26 - Aansprakelijkheid Houkema Tools V.O.F.

 1. HoukemaTools V.O.F. is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer

die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 1. Wanneer HoukemaTools V.O.F. aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen

voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende

overeenkomst.

 1. HoukemaTools V.O.F. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals

gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

 1. Wanneer HoukemaTools V.O.F. aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot

het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt

uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd,

dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop

de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 1. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een

catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding,

ontbinding of opschorting.

Artikel 27 - Vervaltermijn

 1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van HoukemaTools V.O.F. vervalt 12

maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect

voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 28 - Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer HoukemaTools V.O.F.

toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze

tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of

geringe betekenis.

 1. Is de nakoming van de verplichtingen door HoukemaTools V.O.F. nog mogelijk, dan

kan ontbinding pas plaatsvinden nadat HoukemaTools V.O.F. in verzuim is.

 1. HoukemaTools V.O.F. mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken,

wanneer de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig

nakomt, dan wel wanneer HoukemaTools V.O.F. kennis heeft genomen van

omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de klant zijn

verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 29 - Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van HoukemaTools

V.O.F. door de Klant niet aan HoukemaTools V.O.F. kan worden toegerekend

wanneer er sprake is van overmacht.

 1. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook: - een noodtoestand zoals

een burgeroorlog of natuurramp - wanprestatie of overmacht van toeleveranciers,

bezorgers of anderen - stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of

telecomstoringen - computervirussen - stakingen - overheidsmaatregelen -

vervoersproblemen - slechte weersomstandigheden - werkonderbrekingen

 1. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor HoukemaTools V.O.F. 1 of

meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen

opgeschort totdat HoukemaTools V.O.F. kan nakomen.

 1. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft

geduurd, mogen zowel de Klant als HoukemaTools V.O.F. de overeenkomst

schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.

 1. HoukemaTools V.O.F. hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant

te betalen, ook niet wanneer HoukemaTools V.O.F. hiervan voordeel heeft.

Artikel 30 - Wijziging overeenkomst

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te

wijzigen, kunnen de Klant en HoukemaTools V.O.F. de overeenkomst aanpassen.

Artikel 31 - Wijziging algemene voorwaarden

 1. HoukemaTools V.O.F. mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag HoukemaTools V.O.F. altijd doorvoeren.
 3. Ingrijpende wijzigingen zal HoukemaTools V.O.F. zoveel mogelijk vooraf met de Klant

bespreken.

 1. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de

onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 32 - Overgang van rechten

 1. De klant kan geen rechten uit een overeenkomst met HoukemaTools V.O.F. aan

anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van HoukemaTools V.O.F..

 1. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel

3:83 lid 2 BW.

Artikel 33 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of

vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze

voorwaarden.

 1. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een

bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat HoukemaTools V.O.F. bij het

opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 34 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de

Klant en HoukemaTools V.O.F. is Nederlands recht van toepassing.

 1. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van HoukemaTools V.O.F.

is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant

en HoukemaTools V.O.F., tenzij de wet iets anders bepaalt.

Opgesteld op 24 mei 2024.